लाइसेन्स नतिजा

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1मिति २०७६।११।१२ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
2मिति २०७६।११।०८ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
3मिति २०७६।११।०७ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
4मिति २०७६।११।०६ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
5मिति २०७६।११।०५ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
6मिति २०७६।११।०१ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
7मिति २०७६।१०।२९ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
8मिति २०७६।१०।२८ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
9मिति २०७६।१०।२७ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
10मिति २०७६।१०।२३ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
11मिति २०७६।१०।२२ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
12मिति २०७६।१०।२१ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
13मिति २०७६।१०।२० गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
14मिति २०७६।१०।१६ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
15मिति २०७६।१०।१५ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
16मिति २०७६।१०।१४ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
17मिति २०७६।१०।१३ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
18मिति २०७६।१०।०९ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
19मिति २०७६।१०।०८ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
20मिति २०७६।१०।०७ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
21मिति २०७६।१०।०६ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
22मिति २०७६।१०।०२ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
23मिति २०७६।१०।०१ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
24मिति २०७६।०९।२९ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
25मिति २०७६।०९।२८ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
26मिति २०७६।०९।२४ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
27मिति २०७६।०९।२२ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
28मिति २०७६।०९।२१ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
29मिति २०७६।०९।१८ गते संचालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
30मिति २०७६।०९।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
31मिति २०७६।०९।१४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
32मिति २०७६।०९।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
33मिति २०७६।०९।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
34मिति २०७६।०९।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
35मिति २०७६।०९।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
36मिति २०७६।०९।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
37मिति २०७६।०९।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
38मिति २०७६।०९।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
39मिति २०७६।०८।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
40मिति २०७६।०८।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
41मिति २०७६।०८।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
42मिति २०७६।०८।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
43मिति २०७६।०८।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
44मिति २०७६।०८।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
45मिति २०७६।०८।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
46मिति २०७६।०८।१६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
47मिति २०७६।०८।१२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
48मिति २०७६।०८।११ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
49मिति २०७६।०८।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
50मिति २०७६।०८।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
51मिति २०७६।०८।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
52मिति २०७६।०८।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
53मिति २०७६।०८।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
54मिति २०७६।०७।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
55मिति २०७६।०७।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
56मिति २०७६।०७।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
57मिति २०७६।०७।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
58मिति २०७६।०७।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
59मिति २०७६।०७।२० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
60मिति २०७६।०७।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
61मिति २०७६।०७।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
62मिति २०७६।०७।०५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
63मिति २०७६।०७।०५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
64मिति २०७६।०६।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
65मिति २०७६।०६।१४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
66मिति २०७६।०६।१३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
67मिति २०७६।०६।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
68मिति २०७६।०६।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
69मिति २०७६।०६।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
70मिति २०७६।०६।०६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
71मिति २०७६।०६।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
72मिति २०७६।०६।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
73मिति २०७६।०५।३१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
74मिति २०७६।०५।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
75मिति २०७६।०५।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
76मिति २०७६।०५।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
77मिति २०७६।०५।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
78मिति २०७६।०५।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
79मिति २०७६।०५।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
80मिति २०७६।०५।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
81मिति २०७६।०५।१६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
82मिति २०७६।०५।१२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
83मिति २०७६।०५।११ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
84मिति २०७६।०५।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
85मिति २०७६।०५।९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
86मिति २०७६।०५।६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
87मिति २०७६।०५।५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
88मिति २०७६।०५।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
89मिति २०७६।०५।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
90मिति २०७६।०५।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
91मिति २०७६।०४।२९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
92मिति २०७६।०४।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
93मिति २०७६।०४।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
94मिति २०७६।०४।२२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
95मिति २०७६।०४।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
96मिति २०७६।०४।२० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
97मिति २०७६।०४।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
98मिति २०७६।०४।१४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
99मिति २०७६।०४।१३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
100मिति २०७६।०४।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
101मिति २०७६।०४।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
102मिति २०७६।०४।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
103मिति २०७६।०४।०६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
104मिति २०७६।०४।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
105मिति २०७६।०३।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
106मिति २०७६।०३।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
107मिति २०७६।०३।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
108मिति २०७६।०३।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
109मिति २०७६।०३।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
110मिति २०७६।०३।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
111मिति २०७६।०३।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
112मिति २०७६।०३।१६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
113मिति २०७६।०३।१२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
114मिति २०७६।०३।११ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
115मिति २०७६।०३।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
116मिति २०७६।०३।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
117मिति २०७६।०३।०५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
118मिति २०७६।०३।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
119मिति २०७६।०३।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
120मिति २०७६।०३।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
121मिति २०७६।०२।३१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
122मिति २०७६।०२।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
123मिति २०७६।०२।२९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
124मिति २०७६।०२।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
125मिति २०७६।०२।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
126मिति २०७६।०२।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
127मिति २०७६।०२।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
128मिति २०७६।०२।२० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
129मिति २०७६।०२।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
130मिति २०७६।०२।१४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
131मिति २०७६।०२।१३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
132मिति २०७६।०२।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
133मिति २०७६।०२।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
134मिति २०७६।०२।०६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
135मिति २०७६।०२।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
136मिति २०७६।०२।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
137मिति २०७६।०१।३१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
138मिति २०७६।०१।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
139मिति २०७६।०१।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
140मिति २०७६।०१।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
141मिति २०७६।०१।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
142मिति २०७६।०१।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
143मिति २०७६।०१।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
144मिति २०७६।०१।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
145मिति २०७६।०१।१६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
146मिति २०७६।०१।१२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
147मिति २०७६।०१।११ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
148मिति २०७६।०१।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
149मिति २०७६।०१।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
150मिति २०७६।०१।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
151मिति २०७६।०१।०६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
152मिति २०७६।०१।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
153मिति २०७६।०१।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
154मिति २०७५।१२।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
155मिति २०७५।१२।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
156मिति २०७५।१२।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
157मिति २०७५।१२।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
158मिति २०७५।१२।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
159मिति २०७५।१२।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
160मिति २०७५।१२।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
161मिति २०७५।१२।२० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
162मिति २०७५।१२।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
163मिति २०७५।१२।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
164मिति २०७५।१२।१३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
165मिति २०७५।१२।१२गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
166मिति २०७५।१२।११ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
167मिति २०७५।१२।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
168मिति २०७५।१२।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
169मिति २०७५।१२।०५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
170मिति २०७५।१२।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
171मिति २०७५।११।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
172मिति २०७५।११।२९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
173मिति २०७५।११।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
174मिति २०७५।११।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
175मिति २०७५।११।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
176मिति २०७५।११।२२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
177मिति २०७५।११।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
178मिति २०७५।११।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
179मिति २०७५।११।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
180मिति २०७५।११।१४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
181मिति २०७५।११।१३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
182मिति २०७५।११।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
183मिति २०७५।११।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
184मिति २०७५।११।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
185मिति २०७५।११।०६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
186मिति २०७५।११।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
187मिति २०७५।११।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
188मिति २०७५।१०।२९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
189मिति २०७५।१०।२७ गते स‌ंचालन भएको लिखित परीक्षाका नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
190मिति २०७५।१०।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
191मिति २०७५।१०।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
192मिति २०७५।१०।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
193मिति २०७५।१०।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
194मिति २०७५।१०।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
195मिति २०७५।१०।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
196मिति २०७५।१०।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
197मिति २०७५।१०।१४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
198मिति २०७५।१०।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
199मिति २०७५।१०।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
200मिति २०७५।१०।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
201मिति २०७५।१०।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
202मिति २०७५।१०।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
203मिति २०७५।१०।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
204मिति २०७५।१०।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
205मिति २०७५।०९।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
206मिति २०७५।०९।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
207मिति २०७५।०९।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
208मिति २०७५।०९।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
209मिति २०७५।०९।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
210मिति २०७५।०९।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
211मिति २०७५।०९।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
212मिति २०७५।०९।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
213मिति २०७५।०९।१६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
214मिति २०७५।०९।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
215मिति २०७५।०९।१३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
216मिति २०७५।०९।१२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
217मिति २०७५।०९।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
218मिति २०७५।०९।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
219मिति २०७५।०९।०५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
220मिति २०७५।०९।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
221मिति २०७५।०९।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
222मिति २०७५।०९।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
223मिति २०७५।०८।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
224मिति २०७५।०८।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
225मिति २०७५।०८।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
226मिति २०७५।०८।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
227मिति २०७५।०८।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
228मिति २०७५।०८।२० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
229मिति २०७५।०८।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
230मिति २०७५।०८।१८ गते स‌ंचालन भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
231मिति २०७५।०८।१२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
232मिति २०७५।०५।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
233मिति २०७५।०५।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
234मिति २०७५।०५।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
235मिति २०७५।०५।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
236मिति २०७५।०५।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
237मिति २०७५।०५।२० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
238मिति २०७५।०५।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
239मिति २०७५।०५।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
240मिति २०७५।०५।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
241मिति २०७५।०५।०६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
242मिति २०७५।०५।०५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
243मिति २०७५।०५।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
244मिति २०७५।०५।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
245मिति २०७५।०४।३१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
246मिति २०७५।०४।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
247मिति २०७५।०४।२९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
248मिति २०७५।०४।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
249मिति २०७५।०४।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
250मिति २०७५।०४।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
251मिति २०७५।०४।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
252मिति २०७५।०४।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
253मिति २०७५।०४।२२ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
254मिति २०७५।०४।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
255मिति २०७५।०४।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
256मिति २०७५।०४।१६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
257मिति २०७५।०४।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
258२०७५-०३-०१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
259२०७५-०२-३१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
260२०७५-०२-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
261२०७५-०२-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
262२०७५-०२-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
263२०७५-०२-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
264२०७५-०२-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
265२०७५-०२-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
266२०७५-०२-२२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
267२०७५-०२-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
268२०७५-०२-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
269२०७५-०२-१७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
270२०७५-०२-१५ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
271२०७५-०२-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
272२०७५-०२-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
273२०७५-०२-१० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
274२०७५-०२-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
275२०७५-०२-०८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
276२०७५-०२-०७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
277२०७५-०२-०६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
278२०७५-०२-०३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
279२०७५-०२-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
280२०७५-०२-१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
281२०७५-०१-३१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
282२०७५-०१-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
283२०७५-०१-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
284२०७५-०१-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
285२०७५-०१-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
286२०७५-०१-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
287२०७५-०१-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
288२०७५-०१-१६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
289२०७५-०१-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
290२०७५-०१-१३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
291२०७५-०१-१२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
292२०७५-०१-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
293२०७५-०१-१० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
294२०७५-०१-०९ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
295२०७५-०१-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
296२०७४-१२-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
297२०७५-०१-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
298२०७४-१२-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
299२०७४-१२-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
300२०७४-१२-२६ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
301२०७४-१२-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
302२०७४-११-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
303२०७४-१२-१९ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
304२०७४-१२-१५ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
305२०७४-१२-१४ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
306२०७४-१२-१३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
307२०७४-१२-१२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
308२०७४-१२-०८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
309२०७४-१२-०७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
310२०७४-१२-०६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
311२०७४-१२-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
312२०७४-१२-०४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
313२०७४-१२-०१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
314२०७४-११-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
315२०७४-११-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
316२०७४-११-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
317२०७४-११-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
318२०७४-११-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
319२०७४-११-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
320२०७४-११-१८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
321२०७४-११-१६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
322२०७४-११-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
323२०७४-११-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
324२०७४-११-१३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
325२०७४-११-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
326२०७४-११-१० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
327२०७४-११-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
328२०७४-११-०६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
329२०७४-११-०३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
330२०७४-११-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
331२०७४-१०-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
332२०७४-१०-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
333२०७४-०४-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
334२०७४-१०-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
335२०७४-१०-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
336२०७४-१०-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
337२०७४-१०-२२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिज डाउनलोड गर्नुहोस
338२०७४-१०-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
339२०७४-१०-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
340२०७४-१०-१८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
341२०७४-१०-१७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
342२०७४-१०-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
343२०७४-१०-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
344२०७४-१०-१२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
345२०७४-१०-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
346२०७४-१०-१० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
347२०७४-१०-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
348२०७४-१०-०८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
349२०७४-१०-०७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
350२०७४-१०-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
351२०७४-१०-०३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
352२०७४-१०-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
353२०७४-०९-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
354२०७४-०९-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
355२०७४-०९-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
356२०७४-०९-२५ गते लिएको लिखित पारीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
357२०७४-०९-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
358२०७४-०९-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
359२०७४-०९-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
360२०७४-०९-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
361२०७४-०९-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
362२०७४-०९-१८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
363२०७४-०९-१७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
364२०७४-०९-१६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
365२०७४-०९-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
366२०७४-०९-१३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
367२०७४-०९-१२ गते लिएको लिखित पारीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
368२०७४-०९-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
369२०७४-०९-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
370२०७४-०९-०७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
371२०७४-०९-०६ लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
372२०७४-०९-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
373२०७४-०९-०४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
374२०७४-०९-०३ गते लेएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
375२०७४-०९-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
376२०७४-०८-०१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
377२०७४-०७-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
378२०७४-०७-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
379२०७४-०७-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
380२०७४-०७-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
381२०७४-०७-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
382२०७४-०७-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
383२०७४-०७-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
384२०७४-०७-२२ गते लीएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
385२०७४-०७-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
386२०७४-०७-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
387२०७४-०७-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
388२०७४-०७-१७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
389२०७४-०७-१६ गते लीएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
390२०७४-०७-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
391२०७४-०६-०१ जते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
392२०७४-०५-०२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
393२०७४-०५-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
394२०७४-०५-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
395२०७४-०५-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
396२०७४-०५-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
397२०७४-०५-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
398२०७४-०५-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
399२०७४-०५-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
400२०७४-०५-०११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
401२०७४-०५-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
402२०७४-०५-०७ गते को लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
403२०७४-०५-०६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
404२०७४-०५-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
405२०७४-०५-०४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
406२०७४-०५-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
407२०७४-०५-०१ गते लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
408२०७४-०४-३२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
409२०७४-०४-३१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
410२०७४-०४-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
411२०७४-०४-२७ गते लिएको लिखित परिक्षको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
412२०७४-०४-२६ गते लिएको लिखित परेक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
413२०७४-०४-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
414२०७४-०४-२३ गते लिएको लिखित परेक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
415२०७४-०४-२२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
416२०७४-०४-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
417२०७४-०४-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
418२०७४-०४-१८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
419२०७४-०४-१७ गते लिएको लिखित परेक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
420२०७४-०४-१६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
421२०७४-०४-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
422२०७४-०४-१२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
423२०७४-०४-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
424२०७४-०४-१० गते लिएको लिखित परेक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
425२०७४-०४-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
426२०७४-०४-०६ गते लिएयको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
427२०७४-०४-३ गते लिएको लिखित परिक्षा को नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
428२०७४-०३-२२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
429२०७४-०३-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
430२०७४-०२-३१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
431२०७४-०२-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
432२०७४-०२-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
433२०७४-०२-२४ गते लिएको लेखित परिक्षको नतेजा डाउनलोड गर्नुहोस
434२०७४-०२-२२ गते लिएको लिखित परिक्षा को नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
435२०७४-०२-१९ गते लिएको लिखित परिक्षेको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
436२०७४-०२-१७ गते लिएको लिखित परिक्षको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
437२०७४-०२-१४ गते लिएको लिखित परिक्षा को नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
438२०७४–०२–१० गते लिएको लिखीत परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
439२०७४-०२-०८ लिएको लिखित परिक्षा को नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
440२०७४-०२-०५ गते लीएको लिखित परिक्षा को नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
441२०७४-०२-०५ गते लीएको लिखित परिक्षा को नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
442Written_Result_Add_A_2072-06-12.pdfडाउनलोड गर्नुहोस