लाइसेन्स नतिजा

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1मिति २०७५।१२।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
2मिति २०७५।११।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
3मिति २०७५।११।२९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
4मिति २०७५।११।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
5मिति २०७५।११।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
6मिति २०७५।११।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
7मिति २०७५।११।२२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
8मिति २०७५।११।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
9मिति २०७५।११।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
10मिति २०७५।११।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
11मिति २०७५।११।१४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
12मिति २०७५।११।१३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
13मिति २०७५।११।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
14मिति २०७५।११।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
15मिति २०७५।११।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
16मिति २०७५।११।०६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
17मिति २०७५।११।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
18मिति २०७५।११।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
19मिति २०७५।१०।२९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
20मिति २०७५।१०।२७ गते स‌ंचालन भएको लिखित परीक्षाका नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
21मिति २०७५।१०।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
22मिति २०७५।१०।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
23मिति २०७५।१०।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
24मिति २०७५।१०।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
25मिति २०७५।१०।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
26मिति २०७५।१०।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
27मिति २०७५।१०।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
28मिति २०७५।१०।१४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
29मिति २०७५।१०।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
30मिति २०७५।१०।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
31मिति २०७५।१०।०८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
32मिति २०७५।१०।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
33मिति २०७५।१०।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
34मिति २०७५।१०।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
35मिति २०७५।१०।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
36मिति २०७५।०९।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
37मिति २०७५।०९।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
38मिति २०७५।०९।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
39मिति २०७५।०९।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
40मिति २०७५।०९।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
41मिति २०७५।०९।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
42मिति २०७५।०९।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
43मिति २०७५।०९।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
44मिति २०७५।०९।१६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
45मिति २०७५।०९।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
46मिति २०७५।०९।१३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
47मिति २०७५।०९।१२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
48मिति २०७५।०९।१० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
49मिति २०७५।०९।०९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
50मिति २०७५।०९।०५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
51मिति २०७५।०९।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
52मिति २०७५।०९।०३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
53मिति २०७५।०९।०२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
54मिति २०७५।०८।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
55मिति २०७५।०८।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
56मिति २०७५।०८।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
57मिति २०७५।०८।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
58मिति २०७५।०८।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
59मिति २०७५।०८।२० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
60मिति २०७५।०८।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
61मिति २०७५।०८।१८ गते स‌ंचालन भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
62मिति २०७५।०८।१२ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
63मिति २०७५।०५।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
64मिति २०७५।०५।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
65मिति २०७५।०५।२६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
66मिति २०७५।०५।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
67मिति २०७५।०५।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
68मिति २०७५।०५।२० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
69मिति २०७५।०५।१९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
70मिति २०७५।०५।१७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
71मिति २०७५।०५।०७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
72मिति २०७५।०५।०६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
73मिति २०७५।०५।०५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
74मिति २०७५।०५।०४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
75मिति २०७५।०५।०१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
76मिति २०७५।०४।३१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
77मिति २०७५।०४।३० गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
78मिति २०७५।०४।२९ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
79मिति २०७५।०४।२८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
80मिति २०७५।०४।२७ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
81मिति २०७५।०४।२५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
82मिति २०७५।०४।२४ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
83मिति २०७५।०४।२३ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
84मिति २०७५।०४।२२ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
85मिति २०७५।०४।२१ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
86मिति २०७५।०४।१८ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
87मिति २०७५।०४।१६ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
88मिति २०७५।०४।१५ गते लिएको लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
89२०७५-०३-०१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
90२०७५-०२-३१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
91२०७५-०२-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
92२०७५-०२-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
93२०७५-०२-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
94२०७५-०२-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
95२०७५-०२-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
96२०७५-०२-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
97२०७५-०२-२२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
98२०७५-०२-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
99२०७५-०२-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
100२०७५-०२-१७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
101२०७५-०२-१५ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
102२०७५-०२-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
103२०७५-०२-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
104२०७५-०२-१० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
105२०७५-०२-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
106२०७५-०२-०८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
107२०७५-०२-०७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
108२०७५-०२-०६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
109२०७५-०२-०३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
110२०७५-०२-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
111२०७५-०२-१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
112२०७५-०१-३१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
113२०७५-०१-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
114२०७५-०१-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
115२०७५-०१-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
116२०७५-०१-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
117२०७५-०१-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
118२०७५-०१-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
119२०७५-०१-१६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
120२०७५-०१-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
121२०७५-०१-१३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
122२०७५-०१-१२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
123२०७५-०१-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
124२०७५-०१-१० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
125२०७५-०१-०९ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
126२०७५-०१-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
127२०७४-१२-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
128२०७५-०१-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
129२०७४-१२-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
130२०७४-१२-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
131२०७४-१२-२६ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
132२०७४-१२-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
133२०७४-११-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
134२०७४-१२-१९ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
135२०७४-१२-१५ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
136२०७४-१२-१४ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
137२०७४-१२-१३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
138२०७४-१२-१२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
139२०७४-१२-०८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
140२०७४-१२-०७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
141२०७४-१२-०६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
142२०७४-१२-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
143२०७४-१२-०४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
144२०७४-१२-०१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
145२०७४-११-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
146२०७४-११-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
147२०७४-११-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
148२०७४-११-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
149२०७४-११-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
150२०७४-११-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
151२०७४-११-१८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
152२०७४-११-१६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
153२०७४-११-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
154२०७४-११-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
155२०७४-११-१३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
156२०७४-११-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
157२०७४-११-१० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
158२०७४-११-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
159२०७४-११-०६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
160२०७४-११-०३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
161२०७४-११-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
162२०७४-१०-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
163२०७४-१०-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
164२०७४-०४-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
165२०७४-१०-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
166२०७४-१०-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
167२०७४-१०-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
168२०७४-१०-२२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिज डाउनलोड गर्नुहोस
169२०७४-१०-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
170२०७४-१०-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
171२०७४-१०-१८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
172२०७४-१०-१७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
173२०७४-१०-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
174२०७४-१०-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
175२०७४-१०-१२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
176२०७४-१०-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
177२०७४-१०-१० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
178२०७४-१०-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
179२०७४-१०-०८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
180२०७४-१०-०७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
181२०७४-१०-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
182२०७४-१०-०३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
183२०७४-१०-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
184२०७४-०९-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
185२०७४-०९-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
186२०७४-०९-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
187२०७४-०९-२५ गते लिएको लिखित पारीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
188२०७४-०९-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
189२०७४-०९-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
190२०७४-०९-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
191२०७४-०९-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
192२०७४-०९-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
193२०७४-०९-१८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
194२०७४-०९-१७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
195२०७४-०९-१६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
196२०७४-०९-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
197२०७४-०९-१३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
198२०७४-०९-१२ गते लिएको लिखित पारीक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
199२०७४-०९-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
200२०७४-०९-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
201२०७४-०९-०७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
202२०७४-०९-०६ लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
203२०७४-०९-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
204२०७४-०९-०४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
205२०७४-०९-०३ गते लेएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
206२०७४-०९-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
207२०७४-०८-०१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
208२०७४-०७-३० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
209२०७४-०७-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
210२०७४-०७-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
211२०७४-०७-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
212२०७४-०७-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
213२०७४-०७-२४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
214२०७४-०७-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
215२०७४-०७-२२ गते लीएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
216२०७४-०७-२१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
217२०७४-०७-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
218२०७४-०७-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
219२०७४-०७-१७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
220२०७४-०७-१६ गते लीएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
221२०७४-०७-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
222२०७४-०६-०१ जते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
223२०७४-०५-०२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
224२०७४-०५-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
225२०७४-०५-२७ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
226२०७४-०५-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
227२०७४-०५-२३ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
228२०७४-०५-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
229२०७४-०५-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
230२०७४-०५-१४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
231२०७४-०५-०११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
232२०७४-०५-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
233२०७४-०५-०७ गते को लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
234२०७४-०५-०६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
235२०७४-०५-०५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
236२०७४-०५-०४ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
237२०७४-०५-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
238२०७४-०५-०१ गते लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
239२०७४-०४-३२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
240२०७४-०४-३१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
241२०७४-०४-२९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
242२०७४-०४-२७ गते लिएको लिखित परिक्षको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
243२०७४-०४-२६ गते लिएको लिखित परेक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
244२०७४-०४-२५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
245२०७४-०४-२३ गते लिएको लिखित परेक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
246२०७४-०४-२२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
247२०७४-०४-२० गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
248२०७४-०४-१९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
249२०७४-०४-१८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
250२०७४-०४-१७ गते लिएको लिखित परेक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
251२०७४-०४-१६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
252२०७४-०४-१५ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
253२०७४-०४-१२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
254२०७४-०४-११ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
255२०७४-०४-१० गते लिएको लिखित परेक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
256२०७४-०४-०९ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
257२०७४-०४-०६ गते लिएयको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
258२०७४-०४-३ गते लिएको लिखित परिक्षा को नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
259२०७४-०३-२२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
260२०७४-०३-०२ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
261२०७४-०२-३१ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
262२०७४-०२-२८ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
263२०७४-०२-२६ गते लिएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
264२०७४-०२-२४ गते लिएको लेखित परिक्षको नतेजा डाउनलोड गर्नुहोस
265२०७४-०२-२२ गते लिएको लिखित परिक्षा को नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
266२०७४-०२-१९ गते लिएको लिखित परिक्षेको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
267२०७४-०२-१७ गते लिएको लिखित परिक्षको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
268२०७४-०२-१४ गते लिएको लिखित परिक्षा को नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
269२०७४–०२–१० गते लिएको लिखीत परीक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
270२०७४-०२-०८ लिएको लिखित परिक्षा को नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
271२०७४-०२-०५ गते लीएको लिखित परिक्षा को नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
272२०७४-०२-०५ गते लीएको लिखित परिक्षा को नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
273Written_Result_Add_A_2072-06-12.pdfडाउनलोड गर्नुहोस